Ang magagawa ko upang umunlad ang aking buhay

What is the meaning of the poem ang aking mga kabata by rizal?

Ang magagawa ko upang umunlad ang aking buhay

Saan pa kukuha ng pag- Kung ang pamilya ay magpapaanod sa pagbabago, saan pa likas na dadaloy ang pagmamahal at pagtutulungan? Saan pa matututo ang taong magmahal at maglingkod?

Saan pa kukuha ng pagasa ang lipunan na umunlad? Kabataan, kailangan mo nang kumilos para sa pagtataguyod at pagmamahal ng sarili mong pamilya. May gampanin ka, may bahagi ka, nakahanda ka na ba?

Tayahin ang Iyong Pag-unawa 1.

Ang magagawa ko upang umunlad ang aking buhay

Mahalaga ba ang pamilya para sa isang indibidwal? Anong mga pagbabago ang kinakaharap ng pamilya kasabay ng modernisasyon? Ano ang pinakamahalagang misyon ng pamilya? Bakit mahalagang bumuo ng magandang ugnayan sa pamilya?

Paano napatitibay ng kasal ang isang pamilya? Bakit itinuturing ang pamilya bilang pundasyon ng lipunan? Paano iiral ang isang pamilya bilang orihinal na paaralan ng pagmamahal?

Paano magagawa ng pamilyang makatao at mapagmahal ang lipunan? Paano matuturuan ng pamilya ang mga kasapi nito na taos-pusong gampanan ang panlipunan at pampolitikal na tungkulin nito?

So, what makes this cream so amazingly efficient?

Ano-ano ang mahalagang gampanin na dapat isakatuparan ng magulang bilang unang guro sa tahanan? Gamit ang graphic organizer buuin ang mahalagang konsepto na nahinuha mula sa mga nagdaang gawain at babasahin.

Isulat ito sa kuwaderno. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao? Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito?

Paano mapalalakas ang pamilyang Pilipino bilang likas na institusyon? Gawin ang pagsusuri sa dalawang aspekto: Gamiting gabay ang sumusunod na tanong sa pagsagot sa bawat kolum: Kalakasan — Anong kalakasan mayroon ang pamilyang Pilipino at ang iyong pamilya batay sa pitong dahilan? Anong natatanging kakayahan o kakanyahan mayroon ang pamilyang Pilipino at ang iyong sariling pamilya?

Kahinaan — Anong kahinaan ng pamilyang Pilipino at ng iyong sariling pamilya ang nagiging balakid sa pagkamit ng tunay nitong layunin? Anong mga suliranin ang nagiging dahilan upang hindi magtagumpay ang bawat kasapi ng pamilya na gampanan ang kanilang mga tungkulin sa pagkamit ng kaganapan?

Join us on Facebook

Oportunidad — Anong oportunidad ang naghihintay na makatutulong upang mapagtagumpayan ng pamilyang Pilipino at ng iyong sariling pamilya ang layunin nito? Banta — Anong banta sa pamilyang Pilipino at sa iyong sariling pamilya ang kailangang bigyan ng tuon upang hindi ganap na makaapekto sa pagganap nito ng kaniyang tunay na layunin?

Anong pwersa sa loob o sa labas ng pamilya ang maaaring magsilbing balakid sa pagkamit ng pamilya ng tunay nitong layunin? Sundin ang katulad na pormat sa ibaba at gamiting gabay ang halimbawa: Mga Dahilan Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao community of persons na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan.

Kalakasan Strength Likas na mapagmahal sa pamilya ang mga Pilipino. Kahit lumipas na ang maraming taon at kahit dumaan ang maraming pagbabago, nananatiling buo ang aming pamilya. Oportunidad Opportunity Ang mga gawain sa samahan ay nakatutulong sa pagbuklod ng aming pamilya.

Banta Threat Ang kahirapan at modernisasyon bunga ng teknolohiya ay bumabawas sa pagkakataon na magkaroon ng malapit na ugnayan ang mga kasapi ng pamilya.Sep 29,  · Who among us will not know Henry Sy who is the owner of the largest mall chain in the Philippines, the SM Super Malls.

At present SM had more than 30 malls nationwide and probably one of them is the largest mall in South East Asia or even Asia. Ang magagawa ko upang mapaunlad ang aking buhay? hindi lmang sa kung anu ang ginagawa mo sa buhay upang maging maunlad ang buhay. kailangang mong mag sipag at mag tiis.

Dekada sisenta: English, Math at Science ang pinipiling kurso dahil sabi sa amin, ito ang kinakailangan upang umunlad. Dagdag pa, ang mga kursong ito ay palatandaan ng katalinuhan.

Dagdag pa, ang mga kursong ito ay palatandaan ng katalinuhan. puhunan sa araw-araw na buhay. Lahat tayo nagnanais na mapabuti ang kalusugan. Ano nga ang magagawa ko upang mapabuti ang aking kalusugan? Ang aking kalusugan ay mahalaga sa akin. Lahat ng bagay na alam kong makakasira nito iniiwasan ko.

Para sa akin marami akong magagawa upang mapabuti ang aking 3/5(4). Sa kabila ng banta sa kanyang buhay, walang takot pong bumalik sa bansa ang aking amang si Ninoy, upang lalong patibayin ang kanyang pagtuligsa sa diktadurya.

Ang araw na ito ay hindi lang po para sa mga nag-alay ng kanilang buhay para sa demokrasya. Di ko man gaanong nagugustuhan ang takbo ng aking buhay ngayon dahil siguro napuno ako ng inggit sa iba, nasa akin pa rin kong pano ako liligaya. Dapat makuntento at .

Ang magagawa ko upang umunlad ang aking buhay
| Upod na Lapis